Code tạo hình trái tim bằng đoạn text

Traitim.png
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:19' 17-11-2011
Dung lượng: 17.7 KB
Số lượt tải: 23
Mô tả:

Code về đầu trang

<a href="#top">

<img src="/uploads/previews/blog/742060/button-up.png" border="0" alt="button-up" title="Về đầu trang" width="54" height="54" /></a>

Nhấn vào hình mũi tên để về đầu trang

<!--dutdoan-->

Code tạo hình trái tim

 

<script type="text/javascript">

function createHeart(sourceId, resultId) {

objSource = window.document.getElementById(sourceId);

objResult = window.document.getElementById(resultId);

 

if(objSource.value.length == 0) {

alert("Bạn chưa nhập đoạn text cần tạo hình trái tim vào ô trống!");

return false;

}

 

string = objSource.value;

 

heart = "";

heart += "         " + partString(string, 8) + "            " + partString(string, 9) + "\n";

heart += "      " + partString(string, 12) + "       " + partString(string, 15) + "\n";

heart += "    " + partString(string, 17) + "   " + partString(string, 18) + "\n";

heart += "   " + partString(string, 41) + "\n";

heart += "  " + partString(string, 44) + "\n";

heart += " " + partString(string, 46) + "\n";

heart += " " + partString(string, 46) + "\n";

heart += partString(string, 47) + "\n";

heart += partString(string, 47) + "\n";

heart += partString(string, 46) + "\n";

heart += partString(string, 45) + "\n";

heart += " " + partString(string, 43) + "\n";

heart += "  " + partString(string, 41) + "\n";

heart += "    " + partString(string, 38) + "\n";

heart += "      " + partString(string, 34) + "\n";

heart += "         " + partString(string, 28) + "\n";

heart += "            " + partString(string, 22) + "\n";

heart += "              " + partString(string, 18) + "\n";

heart += "                 " + partString(string, 13) + "\n";

heart += "                   " + partString(string, 9) + "\n";

heart += "                     " + partString(string, 6) + "\n";

heart += "                      " + partString(string, 4) + "\n";

heart += "                       " + partString(string, 2) + "\n";

 

objResult.value = heart;

}

function partString(string, num) {

if(string.length >= num)

return string.substring(0, num);

 

repeat = Math.ceil(num / string.length);

 

newString = "";

 

for(i = 0; i < repeat; i++)

newString += string;

 

return newString.substring(0, num);

}

 

</script><p align="center">Nhập đoạn text muốn tạo vào đây<br>

<input id="text" name="text" size="37"></p>

<p align="center"><input name="Create Heart" accesskey="g" onclick=

"return createHeart('text', 'result');" value="Tạo trái tim"

type="button"></p>

<p align="center">Copy hình vừa tạo và dán vào blog hoặc

nơi nào tuỳ bạn.</p>

<p align="center">

<textarea cols="45" rows="23" readonly="readonly" wrap="OFF" id=

"result" onclick="this.focus(); this.select();">

</textarea></p>


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến